Novinky

Provozovna v Brně

V areálu společnosti DIS jsme otevřeli dne 4.8. 2014 jídelnu pro strávníky společnosti Bilfin... více »

Inaugurace rektora Univerzity Obrany Brno

Měli jsme tu čest dne 18.10. 2012 realizovat raut k inauguraci rektora Univerzity Obrany Brno. Pa... více »

Ochrana osobních údajů

Zásady nakládání s osobními údaji ve společnosti Eurogastro catering s.r.o.

Tento dokument byl vytvořen, aby Vás seznámil se základními zásadami nakládání s Vašimi osobními údaji, a to v souvislosti s činností společnosti Eurogastro catering s.r.o., IČ 28568028, I. P. Pavlova 4/91 Olomouc, PSČ 779 00. Veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu našeho podnikání.

 

1. Právní základ nakládání s osobními údaji

Při nakládání s osobními údaji se řídíme zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), který taktéž implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bylo volně implementováno do právního řádu České republiky zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Tímto nařízením se budeme při nakládání s osobními údaji nadále řídit.

V souladu s terminologií tohoto nařízení jsme tzv. správcem osobních údajů.

 

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta/zaměstnance/obchodního partnera. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti/zaměstnanci/obchodní partneři jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah zpracovaných údajů odpovídá účelu jejich zpracování. Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem/zaměstnancem/obchodním partnerem zpracováváme veškeré údaje, které klient/zaměstnanec sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se o adresní/identifikační údaje a popisné údaje:

  1. Zaměstnance: jméno a příjmení, titul, datum narození, místo narození, stav, rodné číslo, adresa trvalého či jiného bydliště, kontaktní adresa, číslo OP, telefonní číslo, emailová adresa, zdravotní pojišťovna, počet dětí, profesní údaje, číslo bankovního účtu.
  2. Klienta: jméno a příjmení, titul, datum narození, tlf. číslo, email, bydliště/kontaktní adresa, název obchodní firmy, IČ, DIČ, sídlo firmy.
  3. Obchodního partnera:název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, tlf. číslo, email.

3. Doba a způsob uchování osobních údajů

Shromážděné a zpracované osobní údaje uchováváme zásadně po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu. Osobní údaje klientů/zaměstnanců/obchodních partnerů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si pečlivě vybíráme a mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

 

4. Další práva a povinnosti

Klient/zaměstnanec/obchodní partner má právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů. Tento požadavek může uplatnit osobně v provozovně Společnosti nebo písemně na adrese Eurogastro catering s.r.o., I.P.Pavlova 4/91, Olomouc, PSČ 779 00 popř. emailem zdenek.horak@eurogastrocatering.cz . Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. Dále má klient/zaměstnanec/obchodní partner následující práva v souvislosti s jeho osobními údaji: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na opravu svých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného inpiduálního rozhodování, včetně profilování, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut). Vpřípadě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient/zaměstnanec/obchodní partner právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž má právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Zásadách nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.

 

5. Vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k osobním údajům:

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje patří: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, osobní stav, občanství, adresa bydliště, IP adresa, cookies, telefonní číslo, email, věk, pohlaví, osobní stav, fotka atd.).

Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) – rasa či etnický původ, politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení, genetické a biometrické údaje, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život a orientace.

Subjekt údajů – konkrétní jedinec.

Správce – subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Třetí strana – subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový orgán nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

 

Za Eurogastro catering s.r.o.

 

Mgr. Petra Horáková Librová

Rychlý kontakt

Obchodní ředitel:
Bc. Zdeněk Horák
+420 775 67 77 67
E-mail

 

Při problému s objednávkovým systémem volejte:
Rudolf Ellner
731 166 868

 

Objednávání:
Icanteen – CTP Hranice
Icanteen – BBC Hranice
Icanteen – VZ 5512 Brno
Icanteen – Olomouc